Väliseesti noorte keelelaagrid

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalevad 13-18-aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ka ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2020. aasta suvel on kolm laagrivahetust noortele vanuses 13-18 aastat:

 • I vahetus: 6. juuli - 16. juuli (noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad);
 • ​​​​II vahetus: 20. juuli - 30. juuli (noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel);
 • III vahetus: 3. august - 13. august (noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt).

 

Laagrid viiakse läbi Eestimaa looduskaunites kohtades. Mitu aastat järjest on laager toimunud Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal www.venevere.ee

Registreerimine on lõppenud.

NB! Integratsiooni Sihtasutus teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 15. aprilliks 2020 ning seejärel saadab lapsevanemale lepingu, mida Sihtasutus ootab allkirjastatult tagasi.

NB! Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha eesti keele ja kultuuri laagris. Lepingud laagrisse tuleku kohta peavad olema allkirjastatud lapsevanemate poolt ja esitatud Integratsiooni Sihtasutusse hiljemalt 20.05.2020.

NB! Laagrikoha vabanemisel/mittetäitumisel antakse laagrikoht järgmisele noorele.

   

  Valitud laagrivahetus

  • tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
  • on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
  • vastab laagritele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
  • tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
  • tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega.

  On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

   Noorte laagrisse pääsemise tingimused

   • Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust. Soovime pakkuda laagrikohti 66 noorele.

    

   KULUD JA KOHUSTUSED

   • Laagris osalemine on noorele tasuta.
   • INSA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks lepingu/kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii INSA kui noore/tema esindaja poolt.
   • Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Väljastpoolt Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonda saabujatel (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus.
   • NB! Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.
   • Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.
   • NB! Sõidupiletid laagrisse tulevatele noortele ei hüvitata.

     

    Integratsiooni Sihtasutus korraldab laagreid alates 2000. aastast.

    Laagrite läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“ raames.

    Lisainfo:

    Jana Tondi

    Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

    e-mail jana.tondi@integratsioon.ee

    tel +372 659 9069