Pereõpe

Pereõpe on hästitoimiv meetod tutvustada Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega 7-18-aastastele noortele lähemalt eesti kultuuri ning pakkuda võimalusi keele praktiseerimiseks ja kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Peredes eesti keele õppe eesmärk on toetada noorte eesti keele omandamist läbi suhtlemise teiste omaealistega ning aktiivselt tegevustes kaasalöömise.

Kümme päeva eestikeelses peres annab koolinoortele väga hea keelepraktika kõrval ka võimaluse kogeda teistsugust elukorraldust. Peredes ühiselt tavalisest pereelust osa saades kasvab julgus ja oskus kasutada riigikeelt igapäevastes olukordades - areneb nn suhtluskeel. Noorte ja perede vahel tekivad koos kogetu põhjal head suhted, mille hoidmist jätkatakse ka pärast koosoldud aega. Noortele pannakse kokku põnev programm, nii et jututeemadest ei tule neil kindlasti puudu. Külastatakse kohalikke vaatamisväärsusi, käiakse matkamas, peetakse lõkkeõhtuid ja piknikke, hoolitsetakse koduloomade eest ning mängitakse sportlikke võistlusmänge. Tegevuste valikul arvestatakse lisaks ilmale ka noorte sooviga.

Pereõppe „Räägime eesti keeles“ vahetused 2020. a suvel:

 • I vahetus 8.-17. juuni
 • II vahetus 19.-28. juuni
 • III vahetus 1.-10. juuli
 • IV vahetus 13.-22. juuli
 • V vahetus 25. juuli – 3. august
 • VI vahetus 6.-15. august
 • VII vahetus 6.-15. september
 • VIII vahetus 18.-27. september

 

Infot pereõppe kohta saab Mittetulundusühing VEEDA VAHEAEG VÕRUMAAL projektijuhilt Pille Kulbergilt.

Kontaktid:
e-post: pille.kulberg@mail.ee
Telefon: +372 527 5354

 • 2020. a suvevaheajal korraldame pereõpet 106 Eestis elavale eesti keelest erineva emakeelega noorele vanuses 7-19 eluaastat.
 • Pereõppe raames tutvustatakse noortele eesti kultuuriruumi - maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakume võimalust kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate noortega.
 • Noortel võimaldatakse suhelda keelekeskkonnas eesti keelt emakeelena kõnelevate eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel suurendades kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist.
 • Pereõppe vahetus kestab 10 päeva, sel ajal elab õpilane eesti peres, kus koos temaga on veel temaeline laps või lapsed, temaga suheldakse ainult eesti keeles ja talle korraldatakse vähemalt 2 ühisüritust: Lõuna-Eestit tutvustav ekskursioon/matk ja käsitööpäev. Ühisürituste kavad paneme paika koos kõikide peredega.
 • Õpilane saab endale keeleõppemapi, kus on keeleharjutused, vajalikud väljendid ja sõnad, mis tal tuleb omandada ja pereõppe perioodi jooksul täiendab ta seda mappi tema jaoks uute ja oluliste väljenditega. Kavas on loodusmatkad, õuesõpe, looduslaagrid.
 • Võimalikud marsruudid on Suur Munamägi, Rõuge Ööbikuorg, Lohusoo matkarada, Taevaskoja, Mõniste metsavennarajad, Põlva Talurahvamuuseum, Vastseliina Piiskopilinnus, Tartu Loodusmuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Linnamuuseum, ERM, Tartu Kunstimuuseum, Botaanikaaed, Jääaja muuseum. Pered osalevad ka neile sobivatel ja huvipakkuvatel kohalike omavalitsuste korraldatud üritustel.
 • Käsitööpäev viiakse läbi Sõmerpalu tegeluskeskuses, Osula koolimajas või Sõmerpalu alevikus projektijuhi kodus ja seal valmistatakse kaarte, karpe, šokolaadiümbriseid, kuivkompositsioone ja puidust pannilabidaid, võinugasid, kandikuid või kaunistustega küünlaid, mille käigus õpitakse tööks vajaminevaid väljendeid. Võimaluse korral osaletakse ka Rõuge käsitöötare töötubades.
 • MTÜ VEEDA VAHEAEG VÕRUMAAL on pereõpet korraldanud juba 21 aastat, nende aastatega tekkinud perede võrgustik on tugev ja kompetentne.

Integratsiooni Sihtasutus on toetanud eesti keele ja kultuuri õpet peredes ja laagrites alates 1998. aastast ja sellest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort Eestimaa eri paigust. Pereõppe toimumise ajagraafik ning kontaktid avalikustatakse igal kevadel.