Eesti Vabariigi suurim väärtus on aktiivne, vastutustundlik ja kodanikuna haritud inimene.

Kodanikuks haritud inimene soovib, saab ja oskab oma elu juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja otsustes kaasa rääkida ning on seeläbi otseselt seotud vabatahtliku tegevusega.

Kodanikuharidus ei võrdu kodakondsusharidusega, vaid selle eesmärk on toetada kogu riigi elanikkonna valmisolekut õppimiseks, elamiseks ja töötamiseks demokraatliku ühiskonna liikmena. Kodanikuhariduse kaudu taastoodetakse kodanikuühiskonda, tagades keskkonna, kus aktiivseks kodanikuks olemist väärtustatakse (Avatud Eesti Fond, 2008).

Heaks kodanikuks, hoolimata kodakondsusest, saab olla igaüks, kes järgib järgmisi põhimõtteid:

⦁ Teeb tööd ja õpib kogu elu

⦁ Aitab lähedasi ja võõraid ning toetab nõrgemaid

⦁ Astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu

⦁ Austab oma riiki ja selle tähtpäevi, tunneb põhiseadust ja õigussüsteemi ning täidab seadusi ka väikestes asjades

⦁ Tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu, on poliitiliselt teadlik, ilmutab kodanikuaktiivsust

⦁ Austab inimväärikust, võrdõiguslikkust ja teiste õigust olla erinev

⦁ Hoiab loodust, mõtleb ka teistele elusolenditele ja järeltulevatele põlvedele

⦁ Tunneb ajalugu ning austab oma ja teiste rahvaste kultuuri

Eestis elab üle 1,3 miljoni inimese, kellest Eesti kodanikke on 85,1%. Selleks, et aidata soovijatel Eesti kodakondsust taotleda, organiseerib sihtasutus koos koostööpartneritega Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuseid, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused" vahenditest kuni aastani 2020.

Kodanikuharidusele on tähtis tähelepanu pöörata juba maast madalast, sestap korraldab Integratsiooni Sihtasutus alates 2003. aastast kodanikupäeva viktoriini üldhariduskoolide 7.-12 klasside ja kutseõppeasutuste õpilastele. Aastast 2013 korraldab sihtasutus kodanikupäeva viktoriine ka üldhariduskooli 5. ja 6. klasside õpilastele. Viktoriinide küsimused koostatakse koostöös õpilaste ja ühiskonnaõpetuse õpetajatega.

Samuti on Integratsiooni Sihtasutus alates 2011. aastast viinud koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi kodanikupäeva esseekonkurssi, mille parimad tööd on avaldatud iga-aastases kogumikus.

Kodanikuteadlikkuse kasvatamiseks noorte seas viib Integratsiooni Sihtasutus 2005. aastast läbi projektikonkursse, millega toetatakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste 7-26-aastastele õpilastele mõeldud kodanikuteadlikkuse ning sallivuse alaseid tegevusi. Noored osalevad ise nii projekti kavandamisel kui tegevuste elluviimisel ja hiljem kokkuvõtete tegemisel.